Echipa noastră

STATUTUL ASOCIAŢIEI „SOCIETATEA CULTURALĂ ROMÂNO-GERMANĂ” CLUJ-NAPOCA


CAP. I. PREVEDERI GENERALE

Art. 1. – Natura juridică a asociaţiei

Asociaţia este persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, supusă, în ceea ce priveşte constituirea şi funcţionarea ei, legislaţiei române şi statutului propriu.

Art. 2. – Denumirea

(1) Denumirea asociaţiei este „Societatea Culturală Româno-Germană”.

(2) Asociaţia va fi numită în cele ce urmează „societatea”.

Art. 3. – Sediul

(1) Sediul societăţii este în mun. Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1.

(2) Societatea poate întemeia filiale în ţară sau străinatate. Înfiinţarea de filiale, statutul, modul de funcţionare şi legăturile acestora cu centrala se stabilesc prin hotărâre a Adunării generale.

(3) Societatea poate deschide reprezentanţe sau birouri în orice localitate din ţară, unde intenţionează să acţioneze. Decizia aparţine Consilului de conducere.

Art. 4. – Durata

Societatea se constituie pe durată nedeterminată. Ea fiinţează din momentul înregistrării ca persoană juridică.

 

CAP. II. SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

Art. 5. – Scopul

Societatea se constituie pentru punerea în comun a cunoştinţelor şi activităţii membrilor săi şi a contribuţiei lor materiale, în scopul promovării limbii şi culturii germane, pentru promovarea şi amplificarea schimburilor culturale, de învăţământ şi ştiinţifice dintre România şi Germania şi a contactelor economice dintre aceste ţări.

Art. 6. – Activitatea societăţii

(1) Societatea va întocmi proiecte vizând realizarea scopului propus, iar activitatea sa va fi structurată pe departamente şi programe.

(2) Societatea Culturală Româno-Germană urmează să desfăşoare în principal:

a) acţiuni ştiinţifice şi culturale în sfera cooperării româno-germane;

b) identificarea de noi posibilităţi şi forme ale acestei cooperări;

c) sprijinirea instituţiilor clujene în direcţia cooperării;

d) activităţi de popularizare a limbii şi culturii germane;

e) acţiuni şi activităţi în comun, în scopul cunoaşterii reciproce;

f) monitorizarea şi inventarierea traducerilor în/din limba germană;

g) crearea de oportunităţi de învăţare a limbii germane şi de perfecţionare în predarea limbii germane;

h) acţiuni culturale şi de informare în scopul intensificării contactelor între România şi Germania.

CAP. III. PATRIMONIUL SOCIETĂŢII

Art. 7. – Sursele de finanţare a activităţii

(1) Activul patrimonial al societăţii este de 59.716.000 lei, potrivit ultimului bilanţ aprobat.

(2) Sursele financiare ale societăţii se vor constitui din

a) cotizaţii;

b) dobânzi;

c) donaţii din ţară şi străinătate;

d) legate;

e) sponsorizări;

f) subvenţii;

g) alte surse financiare (surse proprii, participaţii).

Art. 8. – Exercitarea drepturilor patrimoniale

(1) Toate drepturile patrimoniale ale societăţii vor fi folosite numai în vederea realizării scopurilor pentru care au fost dobândite, în acord deplin cu scopul general al societăţii şi vor fi exercitate în conformitate cu prevederile statutare.

(2) Societatea îşi asumă obligaţia folosirii tuturor donaţiilor, subvenţiilor şi a oricăror mijloace materiale şi financiare, numai în conformitate cu destinaţia dată de titularul iniţial al acestor bunuri şi mijloace şi în acord cu scopul societăţii.

(3) În cazul bunurilor ori fondurilor primite fără o specificaţie ori o destinaţie precisă, acestea vor fi utilizate conform deciziei Consiliului de conducere pentru realizarea scopurilor pentru care a fost constituită societatea.

CAP. IV. MEMBRI SOCIETĂŢII

Art. 9 – Membri fondatori

Societatea a fost constituită de 62 de membri. Aceştia vor purta titlul de membri fondatori.

Art. 10 – Membri

(1) Pot fi membri ai Societăţii Culturale Româno-Germane persoanele fizice care se declară de acord cu obiectivele acesteia, se obligă să respecte statutul de faţă şi doresc să activeze în vederea atingerii ţelurilor societăţii ori îşi propun să susţină moral şi financiar activitatea acesteia.

(2) Calitatea de membru este personală şi inalienabilă.

Art. 11. – Membri de onoare

(1) Membri de onoare pot fi aleşi de adunarea generală dintre personalităţi ale vieţii cultural-spirituale care şi-au adus o contribuţie deosebită la dezvoltarea relaţiilor româno-germane.

(2) Adunarea generală poate hotărî şi acordarea titului de „Preşedinte de onoare”.

Art. 12. – Evidenţa membrilor

Evidenţa membrilor societăţii va fi ţinută prin grija secretarului general şi va fi actualizată periodic, dar cel puţin o dată pe an, înaintea Adunării generale.

Art. 13. – Dobândirea calităţii de membru

(1) Pentru a dobândi calitatea de membru, orice persoană interesată va înainta o cerere în acest sens preşedintelui societăţii.

(2) Cererea va fi analizată în prima şedinţă a Consiliului de conducere, care va decide.

(3) Împotriva deciziei Consiliului de conducere, persoana interesată sau orice membru al societăţii poate face apel. Apelul va fi soluţionat de Adunarea generală, la prima întrunire. Hotărârea Adunării generale este definitivă.

Art. 14. – Pierderea calităţii de membru

(1) Calitatea de membru se pierde prin renunţare, excludere ori deces.

(2) Membrii care se retrag sau sunt excluşi nu au niciun drept asupra avutului social. Ei rămân obligaţi a-şi achita cotizaţiile pe tot timpul cât au fost asociaţi.

Art. 15 – Renunţarea la calitatea de membru

(1) Renunţarea la calitatea de membru va fi notificată în scris preşedintelui societăţii cu cel puţin trei luni înainte de data producerii efectelor acesteia.

(2) Calitatea de membru se pierde la data arătată în notificare, iar în lipsă, la data primei şedinţe a Consiliului de conducere desfăşurată după trecerea termenului de trei luni de la notificare, când Consiliul de conducere va lua act de renunţarea la calitatea de membru.

Art. 16. – Excluderea din societate

Se sancţionează cu excluderea din societate:

a) desfăşurarea de activităţi împotiva intereselor societăţii;

b) nerespectarea gravă a prevederilor statuare;

c) neplata cotizaţiei timp de 2 ani consecutivi.

Art. 17. – Procedura excluderii

(1)Procedura de excludere va fi iniţiată de preşedintele societăţii.

(2)Consiliul de conducere, prin decizie, înaintează Adunării generale spre soluţionare propunerea de excludere.

(3)Adunarea generală, la prima întrunire, se pronunţă asupra excluderii cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

Art. 18. – Excluderea membrilor fondatori

Pentru excluderea unui membru fondator este necesar votul majorităţii absolute a membrilor societăţii.

CAP. V. ORGANIZAREA, CONDUCERA, ADMINSTRAREA ŞI CONTROLUL SOCIETĂŢII

Art. 19. – Organele societăţii

(1) Organele de conducere, administrare şi control ale societăţii sunt: Adunarea generală, Consiliul de conducere şi Comisia de control.

(2) Activitatea societăţii va fi organizată pe departamente şi programe, conduse de directori executivi: directori de departament şi, respectiv, coordonatori de program. Aceştia se vor putea constitui într-un Comitet executiv, cu rol consultativ, sub conducerea secretarului general al societăţii.

(3) Societatea va putea angaja personal de specialitate pe baza de contract de muncă sau colaborare, în vederea desfăşurării şi susţinerii activităţii sale.

§ 1. ADUNAREA GENERALĂ

Art. 20. – Compunerea şi rolul Adunării generale

(1) Adunarea generală este constituită din toţi membrii societăţii şi este organul suprem de conducere al acesteia.

(2) Nu pot participa la şedinţele Adunării generale membrii societăţii care nu sunt la zi cu plata obligaţiilor faţă de societate şi cei care au notificat preşedintelui dorinţa lor de a se retrage din societate.

Art. 21. – Dreptul de vot în Adunarea generală

(1) Calitatea de membru dă dreptul la un vot în adunările societăţii.

(2) Votul poate fi dat şi prin corespondenţă ori exprimat de un mandatar cu procură specială. Mandatarul trebuie să fie asociat.

Art. 22. – Atribuţiile Adunării generale

Adunarea generală are ca atribuţii:

a) aprobarea raportului anual al Consiliului de conducere;

b) verificarea şi aprobarea bilanţului anual şi a contului de gestiune;

c) descărcarea de gestiune a Consiliului de conducere;

d) dezbaterea şi aprobarea programului de activitate şi a bugetului pe anul în curs;

e) alegerea şi revocarea preşedintelui societăţii, a celorlalţi membri ai Consiliului de conducere şi membrilor comisiei de control;

f) stabilirea limitelor de competenţă a membrilor Consiliului de conducere şi fixarea remuneraţiei consilierilor şi cenzorilor;

g) primirea şi excluderea membrilor, în condiţiile prezentului statut;

h) stabilirea prestaţiilor şi cotizaţiilor la care sunt supuşi membrii societăţii;

i) urmărirea consilierilor şi a cenzorilor în cazul pricinuirii unor daune societăţii şi desemnarea persoanei împuternicite să exercite acţiunea;

j) adoptarea şi modificarea statutului;k) întemeierea de filiale ale societăţii;l) mutarea sediului central al societăţii;m) dizolvarea societăţii.

Art. 23. – Convocarea Adunării generale

(1) Adunarea generală se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe an, în maximum trei luni de la încheierea exerciţiului financiar.

(2) Convocarea Adunării generale va fi facută de preşedintele societăţii, din proprie iniţiativă sau la cererea a cel puţin trei consilieri ori a unor membri care reprezintă împreună cel puţin o cincime din numărul membrilor societăţii.

(3) Convocarea Adunării generale se face prin orice mijloace, cu cel puţin 14 zile înainte de ziua fixată pentru şedinţa acesteia. Convocarea va cuprinde locul, data, ora şi ordinea de zi. Membri societăţii pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi cu cel puţin 5 zile înainte de data pentru care a fost convocată Adunarea generală.(4) O adunare generală poate avea loc şi fără respectarea vreunei formalităţi de convocare, daca există acordul explicit al tuturor membrilor societăţii.

Art. 24. – Cvorum

(1) Pentru a fi valabil constituită, la prima convocare a Adunării trebuie să participe majoritatea membrilor societăţii.

(2) În caz contrar, Adunarea se amână pentru o altă dată, stabilită o dată cu prima convocare, când Adunarea va avea loc şi va lua hotărâri cu privire la ordinea de zi anunţată, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi.

Art. 25. – Hotărârile Adunării generale

(1) Hotărârile Adunării se iau prin majoritatea simplă a membrilor prezenţi, în afară de cazurile prevăzute la art. 22 lit. i) – m), când hotărârile se iau cu votul majorităţii absolute a membrilor societăţii, şi a cazurilor în care statutul prevede o altă majoritate.

(2) Hotărârile Adunării generale care sunt considerate nestatutare, contrare actului constitutiv sau legii sau prin care s-au încălcat drepturile de asociat vor putea fi atacate în justiţie, în termen de 15 zile de la data adoptării, de orice membru al societăţii care a absentat de la adunare sau care, prezent fiind, a votat împotrivă şi a cerut în mod explicit ca opoziţia sa să fie consemnată în procesul-verbal.

Art. 26. – Desfăşurarea Adunării generale

(1) Şedinţa Adunării generale este condusă de un birou compus din preşedinte şi doi membri aleşi prin vot deschis de cel prezenţi, dintre care unul va fi desemnat secretarul Adunării.

(2) Ordinea de zi va fi supusă Adunării generale spre aprobare prin vot deschis, Propunerile făcute în ziua şedinţei vor fi luate în considerare numai cu aprobarea prin vot deschis a Adunării generale.

(3) nscrierile la cuvânt se vor face înaintea începerii dezbaterii fiecărui punct de pe ordinea de zi.

(4) Lucrările şedinţelor Adunării generale se desfăşoară în limba română şi/sau germană.

(5) Secretarul Adunării generale va redacta, în limba română, procesul-verbal al şedinţei, care va cuprinde:

a) numărul de ordine al procesului-verbal şi data încheierii lui;

b) data şi locul ţinerii şedinţei;

c) numărul membrilor prezenţi;

d) componenţa biroului Adunării;

e) ordinea de zi;

f) dezbaterile pe scurt;

g) luările de cuvânt al căror conţinut s-a cerut în mod explicit să fie consemnat;

h) hotărârile adoptate, cu arătarea modului de votare al acestora şi a rezultatului votului.

(6) Procesul verbal va fi încris în registrul deliberărilor şi al şedinţelor Adunării generale şi va fi semnat de membrii biroului Adunării.

§ 2. – CONSIULIUL DE CONDUCERE

Art. 27. – Consiliul de conducere

(1) Consiliul de conducere este organul colegial de coordonare, direcţionare şi supraveghere a activităţii societăţii.

(2) Majoritatea membrilor Consiliului de conducere trebuie să fie cetăţeni români.

Art. 28. – Numărul consilierilor

(1) Consiliul de conducere este format din preşedintele societăţii şi un număr de 4 – 10 consilieri, membri ai societăţii. Numărul total al membrilor Consiliului de conducere este impar.

(2) Preşedintele societăţii şi ceilalţi membri ai Consiliului de conducere sunt aleşi prin vot secret de Adunarea generală, pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.

Art. 29. – Incompatibilităţi şi nedemnităţi

(1) Nu vor putea fi consilieri sau cenzori ai societăţii persoanele care sunt între ele soţi, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv.

(2) De asemenea, nu vor putea fi consilieri, cenzori, directori sau reprezentanţi ai societăţii, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate definitiv pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de legea societăţilor comerciale.

(3) Persoanele alese sau numite cu nerespectatea prevederilor alineatelor precedente sunt decăzute din drepturi.

Art. 30. – Pierderea calităţii de consilier

Un consilier îşi pierde această calitate:

a)prin demisie;

b) prin lipsa nemotivată de la şedinţele Consiliului de conducere timp de trei trimestre consecutiv, fără a fi reprezentat;

c) în cazul în care Adunarea generală hotărâşte să pornească acţiune în răspundere contra sa;

d) prin revocarea mandatului său de către Adunarea generală;e) la expirarea mandatului.

Art. 31. – Obligaţiile şi răspunderea consilierilor

(1) Obligaţiile şi răspunderea consilierilor sunt reglementate de dispoziţiile legale referitoare la mandat şi de cele prevăzute în prezentul statut.

(2) Consilierii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:

a) existenţa registrelor cerute de lege şi statut şi corecta lor ţinere;

b) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunărilor generale;

c) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi statulul le impun.

(3) Consilierii sunt solidar răspunzatori cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă despre neregularităţile săvârşite de aceştia nu le denunţă cenzorilor.

(4) Consilierul care are într-o anumită operaţie, direct, sau indirect, interese contrare intereselor societăţii, trebuie să înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi consilieri şi pe cenzori şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la acea operaţie.

(5) Aceeaşi obligaţie o are consilierul şi în cazul în care, într-o anumită operaţie, ştie că sunt interesaţi soţia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

(6) Consilierul care nu a respectat obligaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5) va răspunde de daunele ca au rezultat pentru societate.

Art. 32. – Atribuţiile Consiliului de conducere

(1) Atribuţiile Consiliului de conducere sunt următoarele:

a) asigură conducerea activităţii societăţii între Adunările generale;

b) respectă şi aduce la îndeplinere hotărârile Adunările generale;

c) formulează strategia societăţii şi urmăreşte realizarea ei în practică;

d) alege dintre consilieri, un vicepreşedinte şi un secretar general ai societăţii;

e) stabileşte departamentele şi programele în cadrul cărora se va desfăşura activitatea societăţii şi consilieri însărcinaţi cu supravegherea acestora;

f) veghează asupra încadrării stricte a activităţilor societăţii în cadrul scopului propus la constituire;

g) stabileşte organigrama, statul de funcţiuni şi niveluri de salarizare şi premiere ale personalului societăţii;

h) avizează angajarea directorilor executivi;

i) elaborează şi adoptă regulamentul de ordine interioară;

j) stabileşte drepturile şi obligaţiile personalului angajat;

k) soluţionează plângerile personalului angajat împotriva deciziilor secretarului general şi ale directorilor executivi ai societăţii;

l) acceptă donaţiile şi legatele făcute societăţii;

m) autorizează încheierea contractelor şi, în general, a angajamentelor societăţii, care depăşesc competenţa preşedintelui şi nu sunt prevăzute expres în sarcina Adunării generale;

n) hotărâşte asupra deschiderii de birouri sau reprezentanţe ale societăţii;

o) supune aprobării Adunării generale prestaţiile şi cotizaţiile la care sunt obligaţi membri societăţii;

p) avizează şi supune aprobării Adunării generale a asociaţilor, în cel mult trei luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de gestiune pentru anul precedent;

q) avizează şi supune aprobării Adunării generale programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs;

(2) Propunerile sau actele făcute în scris, fără deliberare, vor avea putere de decizie, dacă vor fi semnate de toţi membrii Consiliului de conducere.

(3) Consiliul de conducere poate adopta orice decizii pentru aducerea la îndeplinire a obiectului societăţii şi a hotărârilor Adunării generale, afară de restricţiile arătate în prezentul statut.

(4) Executarea operaţiilor societăţii poate fi încredinţată unuia sau mai multor directori executivi, funcţionari ai societăţii.

Art. 33. – Actele Consiliului de conducere

(1) În activitatea sa, Consiliul de conducere adoptă decizii si dă avize.

(2) Actele Consiliului de conducere considerate nelegale, nestatutare ori inoportune, pot fi anulate prin hotărâre a Adunării generale, la cererea oricărui membru al societăţii.(3) Actele Consiliului de conducere nu pot fi atacate în justiţie de către membrii societăţii. Acţiunea în justiţie împotriva consilierilor aparţine Adunării generale, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.

Art. 34. – Şedinţele Consiliului de conducere

(1) Consiliul de conducere se întruneşte trimestrial la sediul societăţii în şedinţe ordinare şi, ori de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin doi consilieri.

(2) La şedintele trimestriale vor prezenta rapoarte de activitate secretarul general şi directorii executivi.

(3) Şedinţele Consiliului de conducere sunt prezidate de preşedinte, iar în lipsa acestuia de vicepreşedinte.

(4) Pentru valabilitatea deliberărilor şi adoptarea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul consilierilor.

(5) Fiecare consilier are un vot egal în Consiliul de conducere.

(6) Deciziile se iau cu majoritatea voturilor celor prezenţi. În caz de balotaj, votul preşedintelui este hotărâtor.

(7) Lucrările şedinţelor Consiliului de conducere se desfăşoară în limba română şi/sau germană.

(8) Un consilier va redacta, în limba română, procesul-verbal al şedinţei, în care va consemna:

a) numărul de ordine al procesului verbal;

b) data şi locul desfăşurării şedinţei;

c) consilierii prezenţi;

d) ordinea de zi;

e) dezbaterile pe scurt;

f) luările de cuvânt ale consilierilor care au cerut în mod explicit ca acestea să fie consemnate;g) deciziile luate de Consiliu, cu arătarea rezultatelor votului.

(9) Procesul-verbal va fi scris în registrul şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de conducere şi va fi semnat de consilierii prezenţi. Oricare dintre consilieri poate solicita, pe cheltuiala sa, o copie a procesului-verbal al şedinţei sau o traducere a acestuia în limba pe care o înţelege, certificată de preşedintele societăţii.

Art. 35. – Răspunderea consilierilor absenţi

Pentru deciziile luate în şedinţele la care consilierul nu a asistat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de o lună de la data şedinţei, nu a făcut să se constate în registrul deciziilor Consiliului de conducere împotrivirea sa şi nu a încunoştinţat despre aceasta, în scris, pe cenzori.

Art. 36. – Participarea cenzorilor la şedinţele Consiliului de conducere

(1) La şedinţele Consiliului de conducere vor fi convocaţi şi cenzorii.

(2) Cenzorii nu au drept de vot în luarea deciziilor şi nici nu pot exercita un control preventiv asupra deciziilor Consiliului de conducere, prin avize sau acorduri. Ei pot fi însă consultaţi în legatură cu problemele care fac obiectul deliberărilor.

(3) Participarea cenzorilor la şedinţa Consiliului de conducere care a luat anumite hotărâri nu exclude dreptul şi obligaţia acestora de a efectua controlul asupra gestiunii realizate de consiliul de conducere.

§ 3. PREŞEDINTELE SOCIETĂŢII

Art. 37. – Reprezentarea societăţii

(1) Preşedintele reprezintă societatea în relaţiile cu terţii şi în faţa organelor jurisdicţionale.

(2) Preşedintele poate da mandat în acest sens şi altor persoane. Mandatul va cuprinde scopul, durata şi limitele sale. Preşedintele va răspunde solidar cu mandatarul pentru prejudiciile pe care le-a suferit societatea.

(3) În lipsa preşedintelui sau în caz de indisponibilitate a acestuia, atribuţiile sale sunt îndeplinite de vicepreşedintele societăţii sau un consilier numit prin decize a Consiliului de conducere.

(4) Preşedintele societăţii trebuie să fie cetăţean român.

Art. 38 – Atribuţiile preşedintelui

(1) Preşedintele societăţii are următoarele atribuţii:

a) convoacă şedinţele Consiliului de conducere;

b) prezidează şedinţele Consiliului de conducere, asigurând buna desfăşurare a lucrărilor;

c) este personal răspunzător de executarea deciziilor Consiliului de conducere, în conformitate cu legea şi statutul societăţii;

d) convoacă imediat Adunarea generală în situaţia în care, din orice motiv, Consiliul de conducere nu mai poate lucra;e) propune Consiliului de conducere acceptarea de noi membri şi iniţiază procedura de excludere a membrilor societăţii, în condiţiile stabilite prin statut;f) primeşte notificările privind retragerea membrilor din societate şi informează Consiliul de conducere despre acestea.

(2) Preşedintele nu va putea, fără autorizarea Consiliului de conducere, să încheie contracte a căror valoare depăşeşte o zecime din valoarea activului patrimonial al societăţii, rezultat după ultimul bilanţ aprobat.

(3) Dacă valoarea contractului depăşeşte un sfert din valoarea activului patrimonial, este nevoie de aprobarea Adunării generale pentru încheierea contractului.

§ 4. SECRETARUL GENERAL AL SOCIETĂŢII

Art. 39. – Atribuţiile secretarului general

Secretarul general are următoarele atribuţii:

a) conduce nemijlocit întreaga activitate ce se desfăşoară în cadrul societăţii;

b) angajează şi concediază personalul societăţii;

c) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii, asigurând respectarea acestora;

d) înştiinţează Consiliul de conducere despre toate abaterile constatate în executarea obligaţiei lui de supraveghere;

e) întocmeşte şi propune Consiliului de conducere, în scopul avizării acestora şi înaintării spre aprobare Adunării generale, raportul anual cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de gestiune pentru anul precedent, programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs;

f) informează Consiliul de conducere, prin rapoarte trimestriale, despre toate activităţile desfăşurate şi despre rezultatele şi eficienţa acestora.

§ 5. COMISIA DE CONTROL

Art. 40. – Comisia de control

(1) Controlul gestiunii interne a societăţii este efectuat de Comisia de control, compusă din 2 cenzori.

(2) Durata mandatului cenzorilor este de 2 ani.

(3) Cenzorii trebuie să fie membri ai societăţii, cu excepta cenzorilor-contabili. Cel puţin unul dintre ei trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil.

(4) Cenzorii trebuie să-şi execute personal mandatul lor.

(5) Ei vor delibera împreună asupra raportului pe care îl prezintă anual Adunării generale. Pentru îndeplinirea celorlalte atribuţii, cenzorii vor lucra separat.

(6) Constatările şi deliberările cenzorilor vor fi trecute într-un registru special.

Art. 41. – Atribuţiile cenzorilor

Cenzorii au următoarele atribuţii:

a) supraveghează gestiunea patrimoniului societăţii;

b) fac în fiecare lună şi pe neaşteptate inspecţii casei;

c) verifică existenţa şi corecta ţinere a registrelor societăţii;

d) convoacă Adunarea generală, dacă nu a fost convocată de preşedinte sau secretarul general;

e) iau parte la Adunarea generală, putând face să se insereze pe ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

f) veghează ca dispoziţiile legii şi statutului să fie respectate de consilieri, iar hotărârile Adunării generale să fie îndeplinite întocmai.

 

 

Art. 42. – Anul social

Anul social începe la 1 ianuarie şi se închide la 31 decembrie ale fiecarui an.

Art. 43. – Personalul societăţii

(1) Preşedintele societăţii, ceilalţi membri ai Consiliului de conducere şi cenzorii sunt aleşi de Adunarea generală, care le stabileşte şi eventuala remuneraţie.

(2) Personalul este angajat şi concediat de secretarul general al societăţii, care poate da mandat în acest sens directorilor executivi.

(3) Angajarea personalului în funcţiile executive de conducere se face de preşedintele societăţii, cu avizul Consiliului de conducere.

(4) Salariile se stabilesc prin negocieri, în limitele stabilite de Consiliul de conducere.

(5) Drepturile şi obligaţiile personalului angajat se stabilesc de Consiliul de conducere, iar îndatoririle şi responsabilităţile acestuia, pe departamente şi programe, de directorii executivi.

Art. 44. – Evidenţa contabilă şi bilanţul anual

(1) Societatea va ţine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi anual bilanţul şi contul de gestiune, cu respectarea normelor metodologice în vigoare.

(2) Bilanţul va ramâne depus în copie, împreună cu raportul Consiliului de conducere şi cel al Comisiei de control, la sediul societăţii, în cele 14 zile care preced Adunarea generală anuală, spre a fi cercetate de asociaţi.

Art. 45. – Registrele societăţii

(1) În afară de evidenţele prevăzute de lege, societatea trebuie să ţină:

a) un registru al membrilor societăţii, în care vor arăta numele şi prenumele, data naşterii, domiciliul, cetăţenia şi data dobândirii calităţii de membru pentru fiecare asociat, cotizaţia plătită;

b) un registru al şedinţelor şi deliberărilor Adunării generale;

c) un registru al şedinţelor şi deliberărilor Consiliului de conducere;

d) un registru al deliberărilor şi constatărilor făcute de cenzori în exercitarea mandatului lor.

(2) Registrele vor fi numerotate, sigilate şi parafate.

(3) Registrele prevăzute la literele a), b), c) vor fi ţinute prin grija secretarului general, iar cel prevăzut la litera d) prin grija cenzorilor.

(4) Registrele pot fi consultate în mod liber de membrii societăţii.

(5) La cerere, secretarul general este obligat să elibereze oricărui asociat, pe cheltuiala acestuia, extrase de pe registrele prevăzute la literele a) şi b).

CAP. VII. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII

Art. 46. – Cauzele dizolvării

Au ca efect dizolvarea societăţii:

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) scăderea numărului membrilor sub 20;

c) imposibilitatea constituirii organelor de conducere, administrare şi control;

d) imposibilitatea continuării activităţii pentru cauză de insolvabilitate;

e) hotărârea Adunării generale, luată cu o majoritate calificată de două treimi din membrii societăţii.

Art. 47. – Lichidarea societăţii

(1) In caz de dizolvare, societatea va fi lichidată. Lichidarea se face potrivit legii.

(2) Patrimoniul existent la data desfiinţării va avea destinaţia pe care o va hotărî Adunarea generală.

CAP. VIII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 48.

(1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la asociaţiile fără scop lucrativ sau patrimonial.

(2) Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea generală a membrilor Societăţii Culturale Româno-Germane în şedinţa din 22 aprilie 1998 şi înlocuieşte cu această dată Statutul adoptat în şedinţa de constituire din 10 iunie 1994, care este şi rămâne abrogat.